DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH

 

DOSTAWA  GAZÓW  TECHNICZNYCH  ORAZ  DZIERŻAWA  BUTLI  GAZOWYCH


UMOWA DŁUGOTERMINOWA

 

Dział Logistyki informuje, że w dniu 26 lipca 2016r została zawarta umowa nr DZP.381.66.2016.DW

obejmująca dostawę gazów technicznych oraz dzierżawę butli gazowych.

Umowa obowiązuje od dnia 05.10.2016r do dnia 04.10.2018r lub do wyczerpania wartości

i realizowana jest wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Wykonawca: Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Wojciech Szuster,  tel. kom. 600 060 074,  e-mail : wojciech.szuster@linde.com

 

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą oraz  nadzorująca realizację umowy: p. Leszek Walczak - tel. (032) 359 22 42, e-mail: leszek.walczak@us.edu.pl

 

Umowa obejmie zakup gazów technicznych oraz dzierżawę butli gazowych.

Warunkiem dokonania zakupu gazów jest wygenerowane w systemie SAP wniosku zgodnie z zawartą

umową oraz dostarczenie do Działu Logistyki w/w dokumentu zatwierdzonego przez osoby

upoważnione (np.: Dziekan, Kanclerz, Kierownik projektu oraz Kwestor).

Opis techniczny gazów oraz cennik znajduje się w załączniku.