Dostawa materiałów biurowych

Dostawa materiałów biurowych

UMOWA DŁUGOTERMINOWA

 Szanowni Państwo,

Dział Logistyki informuje, że w dniu 04 .05. 2016r została zawarta umowa nr DZP.381.23.2016.DW obejmująca dostawę materiałów biurowych do magazynu Uniwersytetu Śląskiego ważna do dnia 03.05. 2017r lub do wyczerpania asortymentu, realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca: PHU VECTOR KATOWICE

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Pani Monika Bienias,  tel.32/3563035

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Pani Agnieszka Młodzik tel.32/359 1583

Pani  Barba Tworek  tel. 32/3591181

Pani Gabriela Michalska  tel.32/359 1181

Pan Józef Nawrot  tel.32/3591181

Pani Bożena Gajewska  tel.32/3592246

 

Podstawą pobrania artykułów biurowych z Magazynu Uniwersytetu  Śląskiego jest wcześniejsze złożenie Wniosku w systemie SAP i dostarczenie do Działu Logistyki – Sekcji Gospodarki Magazynowej w/w dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.; Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu). Potwierdzeniem odbioru jest podpisanie dokumentu RW.

                W wyjątkowych sytuacjach wymagających odrębnych faktur VAT (np. finansowanie z dotacji EU) na dostępne w ramach zawartej umowy materiały biurowe, dopuszcza się – po wcześniejszym uzgodnieniu, realizację dostawy z w/w umowy z pominięciem Sekcji Gospodarki Materiałowej. W takiej sytuacji wniosek SAP jak i odbiór materiałów następuje w Sekcji Dostaw DL (tak jak ma to miejsce podczas realizacji innych rodzajów dostaw), faktura jest rozliczana na podstawie protokołu odbioru OM.

Wykaz materiałów biurowych cz.1