Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

UMOWA DŁUGOTERMINOWA

 Szanowni Państwo,

Dział Logistyki informuje, że w dniu 22 .04. 2016r została zawarta umowa nr DZP.381.24.2016.DW obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących-tusze i tonery do magazynu Uniwersytetu Śląskiego ważna do dnia 21.04. 2017r lub do wyczerpania asortymentu, realizowana
wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca: PHU VECTOR KATOWICE

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy:

Pani Monika Bienias,  tel.32/3563035

Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego:

Pani Agnieszka Młodzik tel.32/359 1583

Pani  Barba Tworek  tel. 32/3591181

Pani Gabriela Michalska  tel.32/359 1181

Pan Józef Nawrot  tel.32/3591181

Pani Bożena Gajewska  tel.32/3592246

 

Podstawą pobrania „materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących” (tusze, tonery) z Magazynu Uniwersytetu  Śląskiego, jest wcześniejsze złożenie Wniosku w systemie SAP i dostarczenie do Działu Logistyki – Sekcji Gospodarki Magazynowej w/w dokumentu zatwierdzonego przez osoby upoważnione (np.; Dziekan, Kwestor, Kanclerz, Kierownik projektu). Potwierdzeniem odbioru jest podpisanie dokumentu RW.

                W wyjątkowych sytuacjach wymagających odrębnych faktur VAT (np. finansowanie z dotacji EU) na dostępne w ramach zawartej umowy materiały eksploatacyjne, dopuszcza się – po wcześniejszym uzgodnieniu, realizację dostawy z w/w umowy z pominięciem Sekcji Gospodarki Materiałowej. W takiej sytuacji wniosek SAP jak i odbiór materiałów następuje w Sekcji Dostaw DL (tak jak ma to miejsce podczas realizacji innych rodzajów dostaw), faktura jest rozliczana na podstawie protokołu odbioru OM.

Wykaz materiałów biurowych cz.1