meble biurowe

Dostawa mebli biurowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 lipca 2017 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa długoterminowa na dostawę mebli biurowych.

Wykonawca: Spółka Jawna „Biuro – Perfekt” Foltyn Adam, ul. Partyzantów 31a, 43-300 Bielsko-Biała 

Numer umowy: DZP.381.006.2017.DW w zakresie części A

Termin realizacji: 05.07.2017r. do 04.07.2019r.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 2B do SIWZ, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy (obejmujące również montaż mebli) będą realizowane w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego: 

Katarzyna Giel-Cieślińska; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice.; tel. 32/359 22 46, e-mail: katarzyna.giel-cieslinska@us.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

Zbigniew Kóska tel. 33/ 812 47 83, fax. 33/ 812 59 30 wew.6;
e- mail: zbigniew.koska@biuroperfekt.pl

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli w pomieszczeniach, w których będą użytkowane.

Formularz asortymentowo cenowy cz.1                                  Cz. 1 - Stan aktualny na dz. 15.09.2017

Formularz asortymentowo cenowy cz. 2                                 Cz. 2 - Stan aktualny na dz. 15.09.2017